Zhang Zhaoying is an artist.
Zhang Zhaoying is an artist.