Jiang Chongwu is an artist.
Jiang Chongwu is an artist.