Hiroshi Sugimoto is an artist.
Hiroshi Sugimoto is an artist.