Zhou Yangming is an artist.
Zhou Yangming is an artist.