Yoshihara Jiro is an artist.
Yoshihara Jiro is an artist.