Huang Yuanqing is an artist.
Huang Yuanqing is an artist.