Wang Guangyi is an artist and a curator.
Wang Guangyi is an artist and a curator.