Wang Yigang is an artist and a curator.
Wang Yigang is an artist and a curator.