Zhang Zhenggang is an artist.
Zhang Zhenggang is an artist.