Li Shuang b.1990 (Fujian) is an artist.
Li Shuang b.1990 (Fujian) is an artist.