Zhuang Ying is an artist.
Zhuang Ying is an artist.